Reklamačný poriadok
PRINTO

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na výrobky a služby firmy predané spoločnosťou PRINTO s.r.o. (ďalej "predávajúci"). 
Predávajúci zodpovedá za to, že výrobky majú požadovanú kvalitu, hmotnosť, nemajú chyby a sú dodané v požadovanom množstve.

Ak sa vyskytne po zakúpení výrobku chyba, kupujúci je oprávnený v záručnej dobe túto reklamovať. Za chybu sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním.

Predávajúci poskytuje záručné doby

 • doživotná záruka
  • (životnosť je obmedzená na spotrebovanie tonerovej alebo atramentovej náplne kazety) - renovované tonerové a atramentové kazety

 • 24 mesiacov
  • tovar od OEM výrobcov a výrobcov k nim kompatilných výrobkov 

 • 6 mesiacov
  • servis tlačiarní (materiál aj práca)

Reklamáciu je potrebné nahlásiť okamžite po jej zistení, a to telefonicky, faxom, e-mailom, písomne alebo pri návšteve obchodného zástupcu a následne zabezpečiť doručenie

chybného tovaru,
dokladu o kúpe tovaru,
kontrolného výtlačku, resp. presného popisu dôvodu reklamácie do výrobno-obchodného centra predávajúceho.

V prípade, že výtlačok, resp. presný popis chyby nebude doručený a testovaním nebude chyba odhalená, bude táto reklamácia považovaná za neoprávnenú.

Predávajúci rozhodne o opodstatnenosti reklamácie v zákonom stanovenej lehote od uplatnenia reklamácie, za predpokladu doručenia nevyhnutných podkladov pre jej vybavenie (výtlačok, resp. presný popis chyby). 

Chyba bude odstránená v zákonom stanovenej lehote. Po prekročení tejto doby má kupujúci právo na výmenu veci, odstúpenie od zmluvy alebo môže žiadať zľavu z kúpnej ceny.

 

Nereklamovateľné prípady

z reklamačného konania sú vyňaté prípady, kedy k poškodeniu tovaru došlo nesprávnou obsluhou, resp. neodbornou manipuláciou, či spotrebovaním náplne:

Atramentové kazety:

 • prelepenie trysiek kazety,
 • zlé založenie klipu,
 • nesprávne uskladnenie atramentovej náplne (priame slnečné žiarenie, mráz),
 • neoprávnený zásah do atramentovej kazety,
 • fyzické poškodenie,
 • spotrebovanie viac ako 50% objemu náplne.

Tonerové kazety:

 • nesprávne uskladnenie tonerovej náplne (priame slnečné žiarenie, mráz, vlhkosť),
 • osvetlenie svetlocitlivej vrstvy optického valca,
 • poškodenie optického valca (pritlačenie krytky, zásah ostrým predmetom),
 • neoprávnený zásah do tonerovej náplne,
 • fyzické poškodenie,
 • vyprázdnenie kazety (pri kazetách s čipom rozhoduje údaj z čipu).

 Spôsoby vybavenia reklamácie

Oprávnenú reklamáciu predávajúci vybaví bezplatným, včasným a riadnym odstránením chyby (opravením kazety), náhradnou kazetou, resp. peňažnou náhradou. 
Výmenným spôsobom môžu byť vybavené reklamácie, pri ktorých je podľa kontrolného výtlačku evidentne vylúčené zavinenie zákazníka, resp. chybu nemožno odstrániť, tovar nemožno riadne užívať akoby bol bez chyby alebo ide o opakovaný výskyt chyby. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za bezchybný, platí na nový tovar záručná lehota od prevzatia nového tovaru. Ak je reklamácia vybavená opravou, nezapočítava sa do záručnej lehoty čas, ktorý plynie od uplatnenia reklamácie dovtedy, kedy bol kupujúci vyzvaný na prevzatie tovaru.

Predávajúci ručí za prípadné škody na tlačiarenských zariadeniach spôsobené používaním renovovaných kaziet. V prípade preukázateľného poškodenia zariadenia kazetou renovovanou predávajúcim, bude zariadenie opravené servisným technikom predávajúceho zdarma.

Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, ak bude zistené, že využíva alebo v minulosti využíval služby iných dodávateľov renovovaných kaziet, alebo týchto dodávateľov strieda a nie je tak možné preukázať, že chyba vznikla používaním renovovaných kaziet predávajúceho.