Všeobecné obchodné podmienky.
PRINTO

Všeobecné obchodné podmienky.

I. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti PRINTO s.r.o. (ďalej len PRINTO) a kupujúceho pri dodávkach spotrebného materiálu, kancelárskeho materiálu a ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti PRINTO kupujúcemu na základe jeho objednávky.

  2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti PRINTO, ktorí jej pošlú objednávku akoukoľvek formou, t.j. telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti PRINTO www.toner-atrament.sk .

  3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti PRINTO www.toner-atrament.sk. Spoločnosť PRINTO si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

  4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou PRINTO a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

II. Základné definície a pojmy

1. Kupujúci je podnikateľský subjekt alebo fizická osoba (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti PRINTO www.toner-atrament.sk ) objednávku tovaru do spoločnosti PRINTO.

 2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnej ponuke spoločnosti PRINTO s názvom a objednávkovým číslom (ďalej len tovar).

 3. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou PRINTO v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len plnenie)

 4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti PRINTO, s cieľom obdržať od nej plnenie.

 5. Mimo katalógový tovar je tovar, upravený podľa priania kupujúceho, alebo tovar, ktorý sa nenachádza v ponuke spoločnosti PRINTO a bol zabezpečený pre kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej, alebo e-mailovej požiadavky.

III. Objednávanie tovaru

1. Objednávka môže byť spoločnosti PRINTO zaslaná poštou na adresu spoločnosti PRINTO, tak ako je uvedené v cenníka alebo na internetových stránkach spoločnosti PRINTO, podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti PRINTO, tak ako je uvedené v cenníka alebo na internetových stránkach spoločnosti PRINTO, poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti PRINTO, tak ako je uvedené v cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti PRINTO alebo vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti PRINTO na adrese www.toner-atrament.sk.

2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:

a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu).
b) Kód objednávaného tovaru podľa ponuky a poprípade tiež jeho popis. 
c) Množstvo objednávaného tovaru.
d) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho).
e) Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou PRINTO odlišne od uvedených VOP. 
f) Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho.
g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec).


3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť PRINTO sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti PRINTO sa objednávka považuje za úplnú.

4. Ihneď po doručení úplnej objednávky je spoločnosť PRINTO povinná skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar nie je na sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje spoločnosť PRINTO kupujúceho a ponúkne mu dodanie alternatívneho tovaru. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť PRINTO kupujúceho na túto skutočnosť upozorní.

5. Pokiaľ kupujúci odosiela spoločnosti PRINTO prvú objednávku, je povinný zároveň s ňou odoslať svoje identifikačné doklady, t.j. kópiu výpisu z obchodného registra, kópiu živnostenského listu a pod. a osvedčenie o IČ DPH / DIČ.

6. Telefonické hovory so spoločnosťou PRINTO môžu byť monitorované.

IV. Kúpna cena tovaru

1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálnej ponuky spoločnosti PRINTO. Spoločnosť PRINTO poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť tlačený cenník platný pre dané obdobie. Tlačený cenník je vydávaný spravidla pre obdobie jedného roka a je určený pre podnikateľské subjekty. Aktuálny cenník je dostupný na internetových stránkach spoločnosti PRINTO na adrese www.toner-atrament.sk. Ceny uvedené v cenníku PRINTO ako aj ceny uvedené na internetových stránkach spoločnosti PRINTO sú uvedené v EUR bez 20 % DPH a aj s 20% DPH.

2. Spoločnosť PRINTO si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti cene uvedenej v tlačenom cenníku v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. Spoločnosť PRINTO bude kupujúceho o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať na svojich internetových stránkach www.toner-atrament.sk.

3. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa aktuálneho cenníku spoločnosti PRINTO zverejneného na internetových stránkach spoločnosti PRINTO na adrese www.toner-atrament.sk.

4. Ak kupujúci neuvedie na objednávke, že objednáva tovar za ceny podľa tlačeného cenníka spoločnosti PRINTO, má sa nevyvrátiteľne za to, že objednáva za ceny uvedené v cenníka zverejnenom na internetových stránkach spoločnosti PRINTO na adrese www.toner-atrament.sk. Pokiaľ kupujúci do objednávky uvedie, že objednáva podľa tlačeného cenníka a aktuálna cena tovaru je od uvedenej ceny odlišná, a pokiaľ o tejto zmene ešte nebol informovaný, je spoločnosť PRINTO povinná kupujúceho dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.

5. V prípade, že sa spoločnosti PRINTO nepodarí kupujúceho kontaktovať podľa predchádzajúceho odseku v dostatočnom predstihu tak, aby objednaný tovar mohol byť dodaný v lehote podľa čl. VII. bod 2., je spoločnosť PRINTO povinná dodať tovar za cenu uvedenú v tlačenom cenníka.

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti PRINTO podľa čl. III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 43a a násl. Občianskeho zákonníka.

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:

a) okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti PRINTO za predpokladu, že kupujúci tovar objednáva za aktuálnu cenu,
b) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za zmenenú cenu podľa čl. IV. bod 4.,
c) okamihom uplynutia lehoty na kontaktovanie kupujúceho podľa čl. IV. bod 5.,
d) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním alternatívneho tovaru alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl. III. bod 4., podľa toho, čo nastane neskôr.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti PRINTO uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru na základe vystaveného pokladničného dokladu registračnej pokladnice alebo platobnou kartou cez službu CardPay spoločnosti Tatrabanka a.s. po presmerovaní na platobný portál zo stránky www.toner-atrament.sk alebo úhradou dobierky kuriéskej službe pri prevzatí tovaru.

2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti PRINTO, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený zákazníkovi spoločnosťou PRINTO.

3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť PRINTO na základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť PRINTO kupujúcemu vystaví.

4. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti PRINTO podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou PRINTO písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či iné výhody poskytnuté mu spoločnosťou PRINTO a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť PRINTO oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti PRINTO, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.

6. Spoločnosť PRINTO si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti PRINTO neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť PRINTO právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti PRINTO uhradí.

VII. Podmienky dodania tovaru

1. Spoločnosť PRINTO účtuje pri objednavkach cez stránku www.toner-atrament.sk cenu dopravného podľa zvoleného druhu dodania tovaru v elektronickom obchode.  Spoločnosť PRINTO dodá tovar na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe. Dopravné v hodnote 5 EUR bez DPH sa účtuje iba v prípade objednávky tovaru, ktorej celková hodnota nepresiahne sumu 35 EUR bez DPH (po uplatnení zliav). Dopravné nebude kupujúcemu účtované, pokiaľ sa bude jednať o dodatočné vykrytie objednávky kupujúceho alebo o jej čiastočné plnenie.

2. Ak nie je medzi spoločnosťou PRINTO a kupujúcim dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť PRINTO dodať objednaný tovar najneskôr troch pracovných dní na území  Slovenska (mimo SO, NE, sviatkov) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude spoločnosti PRINTO doručená v pracovné dni najneskôr do 15.00 hod.. V prípade, že je objednávka doručená spoločnosti PRINTO neskôr, zaväzuje sa spoločnosť PRINTO dodať objednaný tovar vo vyššie uvedených lehotách plynúcich od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po dni prijatia objednávky.

3. Termíny dodania mimo katalógového tovaru, ktorý nie je uvedený v cenníka (napr.:hardware, software, servis, služby a pod.), sa stanovujú dohodou v závislosti od charakteru výroby a služby.

4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť PRINTO vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu kartónov (viď. článok VIII. “Reklamácie a záručná lehota”) na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť PRINTO oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.

5. Kupujúci je povinný spoločnosť PRINTO neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť PRINTO nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto bodu.

6. Spoločnosť PRINTO na základe plnenia vyplývajúceho z objednávky kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý kupujúcemu odovzdá pri odovzdaní tovaru spolu s dodacím listom. V prípade objednávky, ktorá je kupujúcemu dodávaná na niekoľko častí (ďalej len čiastočné plnenie), odovzdá PRINTO kupujúcemu daňový doklad – súhrnnú faktúru až pri poslednej dodávke tovaru daného plnenia spolu s kópiami všetkých dodacích listov týkajúcich sa daného plnenia. Táto súhrnná faktúra však bude spoločnosťou PRINTO vystavená iba za podmienky, že od prvého čiastočného plnenia k poslednému čiastočnému plneniu týkajúceho sa tej istej objednávky kupujúceho neuplynie lehota dlhšia ako 15 kalendárnych dní, alebo nepresiahne obdobie jedného kalendárneho mesiaca. V opačnom prípade vystaví spoločnosť PRINTO kupujúcemu daňový doklad – súhrnnú faktúru vždy najneskôr do 15-tich dní od uskutočnenia prvého čiastočného plnenia, alebo ku poslednému pracovnému dňu mesiaca, v ktorom bolo uskutočnené čiastočné plnenie, podľa toho, čo nastane skôr. To má za následok, že k jednej objednávke kupujúceho môže byť v prípade čiastočného plnenia realizovaného v rozpätí dlhšom ako 15 kalendárnych dní alebo na prelome kalendárnych mesiacov vystavených viacero daňových dokladov – faktúr.

7. Každý daňový doklad - faktúra bude obsahovať okrem ďalších, zákonom stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:

a) Označenie a číslo faktúry.
b) Názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky).
c) Bankové spojenie predávajúceho.
d) Dátum splatnosti kúpnej ceny.
e) Popis dodaného tovaru a jeho množstvo.
f) Číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá.
g) Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade.
h) Číslo príslušného dodacieho listu.


8. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti PRINTO originál vystavenej faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť PRINTO vystaví kupujúcemu novú faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

9. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany kupujúceho od spoločnosti PRINTO.

10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou PRINTO.

VIII. Reklamácie a záručná lehota

1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

2. Kupujúci má právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar, s výnimkou tovaru upraveného podľa jeho priania, do 48 hodín odo dňa dodania tovaru, avšak iba za podmienok, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom a neotvorenom originálnom obale.

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo, bez ohľadu na druh dodávaného tovaru, od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, alebo sa jedná o mimokatalógový tovar.

4. Právo vrátiť tovar podľa čl. VIII. bod 2. a bod 3. musí kupujúci uplatniť u spoločnosti PRINTO písomne najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom, neporušenom balení. Spoločnosť PRINTO zaistí odvoz vráteného tovaru na svoje náklady. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar štandardne ponúkaný v cenníka spoločnosti PRINTO.

5. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom. Na vybrané druhy tovaru je poskytovaná záručná lehota dlhšia. Individuálna záručná doba je vždy uvedená v reklamačnom poriadku spoločnosti PRINTO.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z cenníka spoločnosti PRINTO, ktorý je určený výhradne pre podnikateľské subjekty, tj pre fyzické a právnické osoby. Pre dodávku mimokatalógového tovaru, ktorý nie je v cenníka spoločnosti PRINTO uvedený, sa tieto VOP použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou PRINTO a kupujúcim zjednané individuálne.

2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou PRINTO a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.

3. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP spoločnosti PRINTO sa posudzujú podľa VOP spoločnosti PRINTO platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.

4. V prípade rozporu medzi týmito VOP a VOP uvedenými na internetových stránkach spoločnosti PRINTO www.toner-atrament.sk, sú rozhodujúce VOP uvedené na stránkach spoločnosti PRINTO www.toner-atrament.sk.

5. Právne vzťahy medzi spoločnosťou PRINTO a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.2.2011.